Systemy DSO

Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) – to przewodowy system nagłośnieniowy zainstalowany w budynku, mający za zadanie rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych w celu powiadomienie osób, jakie przebywają w budynku.

Przekazywane sygnały nadawane są automatycznie - po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej (SAP) lub manualnie - przez uprawnionego operatora, np. osobę kierującą akcją ratowniczą.

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze mogą być również wykorzystywane do nadawanie w tle muzyki, informacji o aktualnych promocjach czy reklam. Takie wykorzystywanie DSO jest automatycznie blokowane z chwilą uruchomienia trybu ewakuacji w systemie.

Zastosowanie DSO jest obligatoryjne w budynkach wymienionych są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r., Nr 109, poz. 719).

Są to m.in.:

1. Budynki handlowe lub wystawowe: - jednokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej powyżej 10 000 m2, - wielokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej powyżej 8 000 m2,

2. Sale widowiskowe i sportowe o liczbie miejsc powyżej 1 500,

3. Szpitale i sanatoria o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku,

4. Budynki użyteczności publicznej wysokie i wysokościowe,

5. Budynki zamieszkania zbiorowego: - wysokie i wysokościowe, - o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200.

 

Proces implementacji DSO w budynku wykonujemy w czterech etapach:

• Wykonanie koncepcji systemu na podstawie wizji lokalnych, ustaleń z Inwestorem, ustaleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także wymagań Klienta,

• Wykonanie projektu wykonawczego uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i przedstawienie go do akceptacji przez Inwestora,

• Dostawa i montaż urządzeń systemu DSO, a także przeprowadzenie niezbędnych pomiarów akustycznych (STI, SPL),

• Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

 

Oferta naszej firmy w zakresie Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych oparta jest na rozwiązaniach renomowanego producenta (Bosch).