Automatyka budynkowa

Zintegrowany system automatyki budynku (BMS - Building Management System i SMS - Security Management System) powinien zapewniać zintegrowane sterowanie i monitorowanie takich instalacji i systemów jak:

 • klimatyzacja, wentylacja i ogrzewanie,
 • oświetlenie,
 • windy i schody ruchome,
 • system parkingowy,
 • monitorowanie zużycia: energii elektrycznej, gazu, wody ciepłej i zimnej, dostarczanej energii cieplnej,
 • monitorowanie stanu zbiorników,
 • system kontroli dostępu wraz z systemem foto-identyfikacji,
 • system sygnalizacji włamania,
 • system TV przemysłowej,
 • system sygnalizacji pożaru,
 • system oddymiania budynku.

 

Zastosowanie systemu BMS ma szereg zalet, które w trakcie użytkowania przyczyniają się do łatwego zarządzania zarówno personelem jaki i urządzeniami zainstalowanymi w budynku.

 

Poniżej kilka zalet związanych z wdrożeniem systemu zarządzania budynkiem:

 • ograniczenie zużycia energii elektrycznej, gazu oraz zimnej i ciepłej wody nawet o 25-30%, dzięki zastosowaniu optymalnego sterowania i dystrybucji tych mediów oraz możliwości korzystania z pełnej informacji z całego systemu,
 • możliwość wytworzenia optymalnych i w pełni komfortowych warunków pracy dla wszystkich użytkowników i klientów,
 • możliwość opracowania skutecznych i nowoczesnych procedur alarmowych i ewakuacyjnych, w przypadku sytuacji awaryjnych i stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, dzięki pełnej i aktualnej informacji o stanie obiektu,
 • maksymalne uproszczenie i usprawnienie systemu zarządzania i monitoringu obiektu, kompleksowa organizacja raportowania i archiwizacji danych dotyczących funkcjonowania całego obiektu, możliwość przesyłania danych i raportów do innych baz danych i systemów informatycznych,
 • możliwość łączenia wielu oddalonych oddziałów i budynków w ramach jednej sieci rozległej WAN, oraz możliwość zdalnego monitoringu (zarządzania) systemem poprzez łącza telekomunikacyjne,
 • elastyczny i wielopoziomowy dostęp do systemu sterowania BMS i SMS zabezpieczany hasłami (np. operator BMS, programista, administrator systemu, serwis itp.),
 • dowolność i elastyczność w tworzeniu logicznie oddzielonych podsystemów, odrębnie zarządzanych przez innego użytkownika lub podnajemcę części obiektu,
 • łatwość rozbudowy systemu bez konieczności wyłączania istniejących i działających urządzeń,
 • nowoczesny i kompleksowy system kontroli dostępu i zabezpieczenia alarmowego,
 • wspomaganie działania systemu sygnalizacji pożarowej i możliwość realizacji nowoczesnego systemu oddymiania,
 • realizowanie sterowań poszczególnymi elementami sytemu w sposób automatyczny zdefiniowany przez użytkownika.

 

Oferowane przez nas rozwiązania wielu producentów takich jak np. Schneider Electric czy Rittal pozwalają na elastyczne dopasowanie urządzeń i oprogramowania do potrzeb klienta.

Kluczowym komponentem systemu otwartego są standardy i protokoły sieciowe. System Continuum firmy Schneider Eletric, używa otwartych standardów na wszystkich poziomach. Poczynając od Ethernet'owego standardu sieciowego TCP/IP, obsługuje również BACnet, LonTalk ® i inne; zapewnia elastyczność wyboru i współpracę różnych systemów. Możliwość włączenia Continuum do istniejącego w budynku okablowania strukturalnego, zapewnia dodatkowy zysk poprzez obniżenie kosztów instalacji i ułatwia zarządzanie siecią.

"Otwartość" Continuum nie kończy się na poziomie komputera. Współpraca pomiędzy różnymi, osobnymi podsystemami pozwala nie tylko na wymianę danych, koordynowanie sterowania i eliminuje duplikowanie się okablowania i urządzeń, ale najważniejsze jest to, że pozwala na zachowanie już poczynionych inwestycji. Continuum ma możliwość komunikowania się z innymi systemami i urządzeniami w budynku, posiadając ponad 100 protokołów komunikacyjnych do większości systemów innych producentów.

 

W wypadku automatyki budynku niezbędna jest elastyczność, w celu dostosowania procedur sterowania do urządzeń zainstalowanych w budynku - a nie dopasowywanie budynku do z góry zadanych możliwości sterowniczych systemu automatyki. Continuum zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić elastyczność i różnorodność sekwencji sterowniczych poprzez zastosowanie języka programowania Plain English. Możliwe jest tworzenie własnych procedur programowych, aby zbudować własny, unikalny standard sterowania systemami HVAC, ochroną budynku, alarmami, harmonogramami czasowymi itp.

Elastyczność Continuum nie ogranicza się tylko do możliwości programowania. Kolejnym ważnym elementem jest stacja robocza zarówno dla operatora i administratora systemu. Z jednej stacji roboczej operator może centralnie zarządzać jednolitym systemem oraz olbrzymią ilością informacji generowaną przez budynek każdego dnia. Stacja poprzez panele graficzne i ich elementy animacyjne, odzwierciedla w sposób dynamiczny stany pracy urządzeń w budynku. Możliwe jest: wyświetlanie i potwierdzanie alarmów, kontrola ruchu personelu, otwieranie i zamykanie drzwi, zmiana nastaw, załączanie i wyłączanie oświetlenia i innych urządzeń, przeglądanie i drukowanie raportów itp. Dodatkowo możliwość kształtowania stron "menu", umożliwia przystosowanie środowiska graficznego operatora dla ułatwienia mu oddziaływania na system, zapewnia też operatorom właściwy poziom dostępu do systemu. Oprogramowanie Continuum współpracuje z każdym systemem z rodziny Windows.